ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαβρίου, αρ. 9, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115334437000, καλούμενη εφεξής η «Εταιρία», δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.palowise.ai, καλούμενος εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» και προσφέρει τις υπηρεσίες Palowise Platform, Palowise Analytics, email alerting, Mamalytics, Palowise Trends και Influencers Evaluation & Analysis, καλούμενες εφεξής οι «Υπηρεσίες». Η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και οι Υπηρεσίες, διέπονται από τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο Επισκέπτης/ Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και μόνο με την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει στην επίσκεψη και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών. Επομένως, η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις Υπηρεσίες, καθώς και η χρήση των Υπηρεσιών, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του Επισκέπτη/ Χρήστη των  Όρων Χρήσης του.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούνται οι Επισκέπτες/ Χρήστες να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης και ιδίως πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, Υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται.

 1. Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά του υλικού, υπηρεσιών λογισμικού, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, συμβάσεις και συνθήκες περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού, που βρίσκεται στο Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του υλικού σε απλό προσωπικό υπολογιστή του Επισκέπτη/ Χρήστη για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση. Για ό,τι άλλο περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα, εταιρική επωνυμία ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την ευθύνη φέρουν οι τελευταίοι.
 2. Απαγορεύεται χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή με τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Στην παραπάνω απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών από τρίτους, κάθε παράνομη συμπεριφορά, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού, που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση υλικού προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια παράκαμψης της διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων των χρηστών και γενικά των μέτρων ασφαλείας του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών κλπ. Επίσης, η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που ενδεχομένως αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. ανηλίκους).
 3. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης δύναται να γνωρίσει τις δυνατότητες των Υπηρεσιών της Εταιρίας στην πράξη, αποκτώντας πρόσβαση σε Demo λογαριασμό της πλατφόρμας, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στον Διαδικτυακό Τόπο και παρέχοντας εταιρικό email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο λογαριασμός Demo ισοδυναμεί με δοκιμαστική χρήση των Υπηρεσιών και θα είναι ενεργός για τρεις (3) ημέρες από την ενεργοποίησή του. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας το όνομα χρήστη και ο κωδικός που θα έχουν δοθεί στον Επισκέπτη/ Χρήστη θα απενεργοποιούνται, θα διακόπτεται η δοκιμαστική χρήση των Υπηρεσιών και ο λογαριασμός Demo θα καθίσταται ανενεργός. Κάθε Επισκέπτης/ Χρήστης δύναται να ενεργοποιήσει μόνο έναν λογαριασμό Demo.
 4. Εφόσον ο Επισκέπτης/ Χρήστης, επιθυμεί να εγγραφεί στις Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται έναντι σχετικής αμοιβής, θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, συνάπτοντας με την Εταιρία το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται σε αυτό, παρέχοντας τα ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία που θα του ζητηθούν. Η Εταιρία ανάλογα με το πακέτο Υπηρεσιών που θα επιλέξει ο Επισκέπτης/ Χρήστης, ενδέχεται να του χορηγήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης οφείλει να προστατεύει τον κωδικό πρόσβασης που θα του δοθεί και φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθή χρήση των Υπηρεσιών τόσο εκ μέρους του, όσο και εκ μέρους τρίτων. Φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Λογαριασμό του και συμφωνεί να ειδοποιεί την Εταιρία αμέσως μόλις λάβει γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών του ή άλλη παραβίαση ασφαλείας.
 5. Οι Υπηρεσίες είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την επιχείρησή του.
 6. Το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Στο πλαίσιο αυτό τα κανάλια από τα οποία αντλούνται δεδομένα και συνεπώς και τα ίδια τα δεδομένα για την παροχή των Υπηρεσιών ενδέχεται να μεταβληθούν και  συνεπώς μπορεί να αφαιρεθούν κάποια κανάλια/δεδομένα  ή και να προστεθούν νέα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν θα μειωθεί ουσιωδώς η λειτουργικότητα ή η απόδοση των Υπηρεσιών. Όλοι οι Επισκέπτες/ Χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε υλικού που εξάγεται ή άλλως προέρχεται ή μεταφορτώνεται από τις Υπηρεσίες.
 7. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ιστοσελίδων και άλλων καναλιών περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων όπου παραπέμπει ο Διαδικτυακός Τόπος και οι Υπηρεσίες, μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι/πάροχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του Επισκέπτη/ Χρήστη και δεν εμπεριέχει ή υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο τρίτων που είναι ανακριβές, ανάρμοστο, ακατάλληλο για παιδιά ή άλλως ακατάλληλο για τον σκοπό του. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών όπου παραπέμπει ο Διαδικτυακός Τόπος και οι Υπηρεσίες.
 8. Οι πληροφορίες, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αφορούν στην ίδια την Εταιρία, τους πελάτες της και τα παρεχόμενα αγαθά και Υπηρεσίες, διατίθενται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και ποιότητας. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων, την έλλειψη «ιών» ή οποιαδήποτε μορφής αρχείων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του παρεχόμενου υλικού. Η Εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Επισκέπτη/ Χρήστη, η οποία προέρχεται από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών. Όλες οι τυχόν επιμέρους πληροφορίες, που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες και αφορούν στην περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών παραδίδονται στην Εταιρία από τους αντίστοιχους παροχείς των αγαθών και υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρέχουν. Η Εταιρία περιορίζεται στη μετάδοσή και ανάλυση τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών και δε φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 9. Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Εταιρία καθιστά διαθέσιμο τον Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες στους Επισκέπτες/ Χρήστες. Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 10. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών, ο Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία στη διεύθυνση [email protected]
 11. Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήστη, μπορείτε να ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο palowise.ai και στην Πολιτική της Εταιρίας για τα cookies, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.palowise.ai