ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η  Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαβρίου, αρ. 9, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115334437000, καλούμενη εφεξής η « Εταιρία», δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.palowise.ai, καλούμενος εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» και προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες της, Palowise Platform, Palowise Analytics, email alerting, Mamalytics, Palowise Trends και Influencers Evaluation & Analysis καλούμενες εφεξής οι «Υπηρεσίες».

Σκοπός

Η προστασία των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει ως σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες ή συναλλάσσεσθε με την  Εταιρία.

Ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι η  Εταιρία.

Γενικές αρχές

Η  Εταιρία κατανοεί τις ανησυχίες σας σχετικά με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αποκτάμε και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και περιγράφουμε τα δικαιώματά σας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο θεμιτή, διαφανής και ασφαλής.

Οι παρακάτω αρχές είναι βασικές για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Διαφάνεια και δικαιοσύνη: Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σας ενημερώνουμε για το ποιος συλλέγει και λαμβάνει αυτά τα δεδομένα και τους λόγους γι’ αυτό. Όταν απαιτείται από το νόμο, πάντα αναζητούμε την πρότερη συγκατάθεσή σας (π.χ. πριν συλλέξουμε οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία ή αποστείλουμε οποιοδήποτε υλικό άμεσου μάρκετινγκ). Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς που δεν συμβιβάζονται με τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.

Νομιμότητα: Η  Εταιρία δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς νόμιμο λόγο. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για κατάλληλους επιχειρηματικούς σκοπούς, π.χ. για την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ακριβούς τιμολόγησης, τη διαμόρφωση προφίλ για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Ελαχιστοποίηση: Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική. Συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες μόνο όπου χρειάζεται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.

Προστασία απορρήτου: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούμε επίσης μελέτες αντικτύπου για να σιγουρέψουμε ότι οι διασφαλίσεις μας είναι κατάλληλες και ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο διατηρείτε μια επαγγελματική σχέση με την  Εταιρία ή για την περίοδο από την τελευταία επαφή μας που ισχύει δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας ή ως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της  Εταιρίας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση αντιδικίας, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι τη λήξη της εν λόγω νομικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου για ενδεχόμενη έφεση. Στη συνέχεια, είτε θα τα διαγράψουμε είτε θα τα αρχειοθετήσουμε σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο στην  Εταιρία για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σας;

Προστατεύουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του σχετικού προσωπικού, έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.

Μόνο αυτές οι ομάδες και οι εργαζόμενοι που πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα σας μέσα στην  Εταιρία μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Διασφαλίζουμε την παροχή δικαιωμάτων διαχείρισης και τις αρμόζουσες πολιτικές στο εσωτερικό της   Εταιρίας μας και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι/αναλυτές και οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τα αρχεία σας εμπιστευτικά.

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα ανά πάσα στιγμή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την  Εταιρία στο email: [email protected], στέλνοντας σχετικό αίτημα.

Το αίτημα θα πρέπει να σταλεί με Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει το επικυρωμένο γνήσιο της υπογραφής για λόγους ταυτοποίησης.

Υπαναχώρηση. Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει την πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πρόσβαση. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε. Εάν υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων υπό επεξεργασία, τις κατηγορίες παραληπτών, την περίοδο διατήρησης δεδομένων, τα δικαιώματά σας στην μετατροπή, διαγραφή ή στον περιορισμό των δεδομένων σας στα οποία υπάρχει πρόσβαση (εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί) κ.τ.λ.

Φορητότητα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς στα αρχεία μας σε μορφή συμβατή και δομημένη ώστε να μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων.

Περιορισμός. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτημα περιορισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για μια περίοδο που επιτρέπει στην Εταιρία να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους,
 • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και θέλετε να περιορίσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αντί να τα διαγράψετε,
 • εάν επιθυμείτε η Εταιρία να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, επειδή τα χρειάζεστε για την υπεράσπισή σας στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων,
 • εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, αλλά η Εταιρία πρέπει να ελέγξει εάν έχει νόμιμους λόγους για μια τέτοια επεξεργασία που δύναται να υπερισχύσει των δικών σας δικαιωμάτων.

Διόρθωση/Διαγραφή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε, να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ελλιπής, παρωχημένη ή ανακριβής.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • εάν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας,
 • εάν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη συγκατάθεση,
 • αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία δεδομένων,
 • αν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να υπάρξει συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που ισχύει για την Εταιρία.

Ένσταση. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία προφίλ για την αποστολή στοχοθετημένης διαφήμισης ή στην από κοινού με τρίτα μέρη χρήση των δεδομένων σας.

 

Καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε επίσης να παρέχετε τις οδηγίες σας σχετικά με την αποθήκευση, τη διαγραφή ή την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας. Οι οδηγίες αυτές δύναται να είναι γενικές ή συγκεκριμένες.

Υποχρεούμαι να παρέχω προσωπικά δεδομένα;

Ως γενική αρχή, η παροχή συγκατάθεσης και η παροχή προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία που βασίζονται σε συγκατάθεση του υποκειμένου, είναι εντελώς εθελοντική: γενικότερα, δεν υπάρχει καμία επιζήμια επίδραση στο άτομο που επιλέγει να μην συγκατατεθεί ή να μην παρέχει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η  Εταιρία δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα επειδή αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία έρευνας ή την εκτέλεση παραγγελίας ή για την αποστολή προσφοράς ή για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δε θα είναι δυστυχώς δυνατό για την  Εταιρία να ικανοποιήσει το αίτημά σας δίχως αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;» για λεπτομέρειες σχετικά με του σκοπούς της επεξεργασίας και το νομικό υπόβαθρό της.

Ειδικοί όροι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ποιες δραστηριότητες και ποιους ανθρώπους αφορά η συλλογή δεδομένων;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις πηγές δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την  Εταιρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών, καθώς και όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων επεξεργασίας (offline processing). Επίσης ισχύει για όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αυτών και την εν γένει λειτουργία της  Εταιρίας μας, όπως οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, η πρόσληψη και απασχόληση υπαλλήλων και συνεργατών, κλπ

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αν εμπίπτετε στις ακόλουθες κατηγορίες: πρόσωπο επικοινωνίας εταιρικών πελατών, συνεταίροι, έμποροι, δυνητικοί πελάτες, υπάλληλοι, συνεργάτες της Εταιρίας, κ.λ.π.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η  Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, η  Εταιρία δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης

Σε γενικό επίπεδο, για να διαχειριστεί την εμπορική σχέση με εσάς και την   εταιρία σας, για να απαντήσει σε αιτήματα, για να ανοίξει λογαριασμούς πελατών, για να εκτελέσει τις παραγγελίες σας για υπηρεσίες και σχετικές δραστηριότητες, για να διαχειριστεί συμβάντα, για να πραγματοποιήσει επικοινωνίες σχετικά με τη σύμβασή σας, για να απαντήσει στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας για επαληθεύσεις, για να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών, για διαχείριση λογαριασμών, για υποστήριξη και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τον λογαριασμό σας.

 1. Όταν είναι αναγκαίο διότι υπάρχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία από την πλευρά της Εταιρίας
 • Να παρέχει αναφορές σε πελάτες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών.
 • Να πραγματοποιεί διαλογή πελατών, έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, και να αποδίδει πιστοληπτική διαβάθμιση σε πελάτες
 • Τη διαδικασία Αναγνώρισης του Πελάτη (KYC), τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 1. Με την ενημέρωση και συγκατάθεσή σας
 • Δύναται επίσης να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις μάρκετινγκ, παιχνίδια ή κουίζ, μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή/και των ιστοσελίδων.

Cookies: Μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies για να μας προσφέρετε μια ενισχυμένη εμπειρία και να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας, ιδίως για να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις και οι παράμετροι σας για να εξοικονομήσετε χρόνο (όπως προτιμήσεις γλωσσών), να επιτρέψουμε τη σύνδεση, να καταπολεμηθεί η απάτη και να αναλύσουμε την επίδοση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική cookies που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://palowise.ai/

Δημιουργία προφίλ: Για να βελτιώσουμε την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να βελτιώσουμε το Διαδικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες, για να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας μαζί μας και να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Πιστεύουμε ότι είναι επίσης προς το συμφέρον μας να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας, όταν απαιτείται βάσει κανονιστικών υποχρεώσεων.

 1. Όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρίας

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να διατηρήσουμε επαγγελματικά αρχεία για νομικούς, διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς που επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία. Χρησιμοποιούμε επίσης δεδομένα για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις καθώς και με τις απαιτήσεις επεξεργασίας.

 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

 • Ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, το επώνυμο, η πόλη, ο αριθμός τηλεφώνου/κινητού ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Επαγγελματικές πληροφορίες, όπως ο τίτλος εργασίας ή η επαγγελματική σας διεύθυνση.
 • Χρηματοοικονομικές/πιστωτικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος πίστωσης ή οι πληροφορίες της σύμβασης.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας είτε απευθείας από εσάς (π.χ. εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή κάνετε μια αγορά) είτε παθητικά (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία παρακολούθησης όπως cookies του προγράμματος περιήγησης) είτε έμμεσα (από τους συνεργάτες μας) ή από τον εργοδότη σας.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κατανοούμε ότι δεν θέλετε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, περιστασιακά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συνεργάτες ή εκτελούντες την επεξεργασία για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες και μια βελτιωμένη εμπειρία, για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Εμείς ως εκ τούτου περιορίζουμε την κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά περίπτωση ως εξής:

 • Στα εσωτερικά επιχειρησιακά τμήματα όπως πωλήσεις, τμήμα εξυπηρέτησης πελατών/ποιότητας, μάρκετινγκ, υπηρεσίες πληροφορικής, υποστήριξη και συντήρηση.
 • Στους δικούς μας παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων, τηλεφωνικά κέντρα, διαχειριστές δεδομένων, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και εντέλλονται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
 • Σε μη συνδεδεμένους συνεργάτες μάρκετινγκ, αλλά μόνο εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Όταν απαιτείται από το νόμο, όπως σε ανταπόκριση σε κλήτευση, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστηρίων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Να θυμάστε ότι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα για εσάς που δεν είναι προσωπικά ταυτοποιήσιμη, για παράδειγμα προσωπική πληροφορία για εσάς σε μια συνολική φόρμα που έτσι την καθιστά μη ταυτοποιήσιμη πλέον.

Πώς διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης των στοιχείων του τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης ή παροχής οποιουδήποτε εργαλείου που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικής πληροφορίας πελατών ή δυνητικών πελατών. Όταν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, προστατεύουμε και παρέχουμε επαρκή προστασία για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε παραλήπτες σε τρίτες χώρες, συνάπτοντας συμβάσεις διαβίβασης δεδομένων βάσει των δεδομένων ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εν λόγω αποδέκτες δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται για τους σκοπούς και υπό τους όρους που περιγράφονται παραπάνω για διάρκεια που περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή την εποπτική αρχή για να υποβάλετε ένα παράπονο;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή τις πρακτικές μας για τη συλλογή των δεδομένων σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονο στην Εποπτική Αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεστε εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με τις συνθήκες των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία.

Τι συμβαίνει όταν αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων;

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων δύναται να αλλάζει από καιρού εις καιρόν ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα παραμείνουν σε πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων.